Västra Öja 112, Kumla

Kumla / Kumla Hardemo
Västra Öja 112
FAKTA
Kommun: Kumla
Område: Kumla Hardemo
Objekttyp: Boendegård
Pris: 2.950.000 kr
Visning:
2022-11-26 - Visningsanmälan önskas för deltagande

Med närhet till naturen, de vackra vyerna och de öppna fälten, ett stenkast från skogen, några kilometer till förskola och skola, ligger Västra Öja. En fastighet med bostäder, ekonomibyggnader och "lite valfri" storlek på arealen. Passar för dig som vill bo, odla eget, företaga eller hålla en häst eller två.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Västra Öja

Västra Öja är beteckningen ett område som lägligt nog ligger väster om Östra Öja, så man inte blandar ihop gårdarna. På Öja, njuter man av det öppna landskapet och för området de säregna åsarna, benämnda Drumliner. 

Västra Öja 1:3, eller snarare en del av fastigheten avyttras nu av ägarna, som just förvärvat fastigheten och ytterligare fastigheter i området. Det som nu bjuds ut till försäljning, omfattar bostad med flygelbyggnad. Äldre djurstall med vidbyggd loge, äldre stall och förrådsbyggnad. Arealen omfattar främst tomtmark med möjlighet att förvärva ytterligare vissa areal för odling i den mullrika jorden.

Västra Öja, är belägen 4,5 km väster om Hardemo kyrka, förskola och skola. 13 km väster om Kumla, 16 km till Hallsbergs järnvägsstation.

Området utgörs av slättlandskap, med ett mindre vattendrag några hundra meter väster om gårdskärna. Skogsområden några hundra meter öster om gården. Mindre grusvägar löper förbi fastigheten, de är "försiktigt" trafikerade.

Koordinater N 6551636, E 496569

 

Tomtmark

Tomtmarken som följer byggnaden omfattar primärt ett område av cirka 8.500-9.000 kvm. Det innefattar en fin trädgårddel med fruktträd, häckar och vuxna lövträd.

Hårdgjord och uppgrusad gårdsplan framför ladugård och loge. 

På omgivande areal runt tomten och mot öster och väster växer bärbuskar. Separat bevattningssystem finns för trädgårdsodlingen. 

För att göra en affär möjlig, behöver en ny fastighet bildas. I denna kommer del av Västra Öja 1:3 att ingå, härtill del av invidliggande fastighet Västra Öja 2:2 (på den är flygeln byggd). Arealen anpassas efter önskemål från köparen och säljaren för att i möjligaste mån tillgodose respektive parts intressen.

Byggnation

Bostaden på Västra Öja, är högt belägen med omgivande lummig trädgård. I mot söder finns flygelbyggnaden och mot norr ekonomibyggnader.

Huvudbyggnaden är uppförd, troligen sent 1800-tal, i 1/2 plan i timmer, brädfodrad fasad sedermera klädd med eternit. Kopplade tvåglasfönster. Taket belagt med betongtegel. Torpargrund och framförallt stensatt källare med två avdelningar. En rejäl potatiskällare med välvt innertak. Ett utrymme, troligen använts som tvättstuga. Skorstensanslutning finns i denna del. Idag finns här tvättmaskin.

Mot söder soldäck och separat dörr ut till denna. Mot norr är huset tillbyggt med groventré, hygien- och klädvårdsutrymmen i ett plan. Tvättbänk och tvättmaskin. Duschrum med wc och handfat.

Bostaden bjuder strax över 100 kvm boarea plus biarea. På nedre våningen hall i väster med inbyggd veranda under balkong. Ett stort rum mot söder och utgång mot altan. Mot öster ett rum och slutligen i norr, stort kök. Vedspis och treplattorsspis under fläktkåpa. Rejält med skåp.

Övre våningen bjuder, två större sovrum, tre mindre rum med snedtak. Klädkammare. Badrum med kar, bidé, wc och handfat. 

Uppvärmning via direktverkande oljefyllda elradiatorer. Vatten från grävd källa med pump och hydrofor i källaren. Avlopp till trekammarbrunn och sentida infiltrationsbädd. 

Grävd brunn, väster om grusväg, söder om stallet för bevattning av trädgårdsland.

Flygelbyggnad

Flygeln är uppförd på stensatt torpargrund, timmer och trä i stommen. Taket belagt med tegel. Kopplade tvåglasfönster. Huset är inrett endast på nedre våningen. Ett stort rum mot väster. Enkelt utrustat kök. Wc och handfat. Avloppet anslutet till trekammarbrunnen. Övre våningen oinrett vindsutrymme med god potential för boende i framtiden. Mindre matkällare.

Ladugård och loge

Ladugården är uppförd i timmer från mark till takfot. Övre delen brädfodrad. I vinkel till ladugården är byggt en loge. Eternitbelagt tak.

Djurstallet har två utrymmen, ett för nötdjur och ett för andra djur. Gjutet golv, äldre inredning med fodergrindar och boxar. Cirka 2.50 m i takhöjd mellan bärande bjälkar. Det går med fördel att plocka bort skullgolvet och få fullhöjd i stallet.

Logen har öppna ytor, till största delen grusade golvytor men också trä. Spannmålsmagasin i västra delen.

Stall/verkstad

Det gamla häststallet med murade tegelväggar och gjutet golv samt rejäl skulle, har konverteras till verkstad men går utmärkt att återskapa stall, för den som önskar.

Garage/vagnslider

Träbyggnad under tak av plåt. Stora portar på tre sidor av huset. Lämpligt för såväl husbil som båt och allt däremellan. 

Några mindre byggnader för höns och trädgårdsredskap finns.

Lantmäteriförrättning

För att göra en affär möjlig, behöver en ny fastighet bildas. I denna kommer del av Västra Öja 1:3 att ingå, härtill del av invidliggande fastighet Västra Öja 2:2 (på den är flygeln byggd). Arealen anpassas efter önskemål från köparen och säljaren för att i möjligaste mån tillgodose respektive parts intressen.

I samband med lantmäteriförrättning kommer fastighetens beröring av stamfastighetens andelar av exempelvis servitut, andelar, anteckningar, etc. att förändras, eftersom bara en del av dessa kommer att arealmässigt beröra den nya fastigheten.
Överenskommelsen omfattar ej överföring av mantal (skattetal) eller del i samfälligheter.
Parterna yrkar att inskrivningar som berör fastigheten gällande utfartsvägar, andelar i vägsamfällighet, ledningar med mera, enligt bifogade utdrag ur fastighetsdata, vid lantmäteriförrättningen, förordnas att gälla även efter fastighetsregleringen. Fastigheten ligger inom det så kallade samrådsområdet tack vare de vackra Drumlinerna, så vid byggnation så skall man söka samråd.

Ett tillträde, sker normalt i efter det att en ny fastighet bildas ur en annan fastighet och vinner laga kraft. Om en lantmäteriförrättning krävs för en ny fastighet bildas, så ligger ett tillträde först ett år framåt.

Enligt jordabalken är det en förutsättning för detta köp är att beslut om avstyckning och fastighetsbildning i enlighet med ansökan om lantmäteriförrättning i första hand vinner laga kraft. Parterna förbinder sig att acceptera mindre avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera part.

Samrådsområde
Akt: 1861-P48
Beslutsdatum: 1981-05-07
Senaste ändring: 2021-11-10

Rättsförhållanden

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag samtaxerad med två ytterligare fastigheter. Idag med typkod 120, lantbruk. I samband med att en ny fastighet bildas, skall ny taxering göras varvid taxeringskoden kan komma att ändras. Nuvarande värde för byggnader är totalt 864 000 kr (varav ekonomibyggnader 524 000 kr). Taxeringsår: 2020
Inteckningar 

Inga penninginteckningar följer affären.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad för närvarande. Men utrymme finns att vid förvärv av mindre arealer, kan arrendet komma att upphöra.

Ägare

Eva Lagerlöf Larsson och Mårten Larsson, Nälön 105 716 91 Fjugesta.

 

 

 

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. 

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Då säljarna inte själva bebott Västra Öja och inte kan bidra med kunskap om skick, ålder med med, så uppmuntras intressenter att väl undersöka fastighetens skick extra noga.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.