Område: Kumla - Fjugesta

Skyberga Alhagen, lantbruk, Kumla

Kumla / Kumla - Fjugesta
Skyberga Alhagen, lantbruk
FAKTA
Kommun: Kumla
Objekttyp: Produktionsgård
Pris: 32.000.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Lantbruksfastighet, om 202 hektar, väl samlat runt gårdskärnan. 133 ha god åker och 60 ha skog med 12.843 m3sk. Medeltal 211 m3sk/ha, övervägande tall, samt 10 ha hagmark. Bebyggelsen består av ekonomibyggnader för maskiner och för den som önskar även djurhållning. Ingen bostad ligger i Skyberga 1:9. Begärt pris 32 milj. kr.

Mangårdsbyggnad med flyglar och tomt, Skyberga 1:10, är belägen centralt inom Skyberga 1:9. Fastigheten. Skyberga 1:10, säljs tillsammans med Skyberga 1:9 eller separat, beroende på önskemål från intressenter. Begärt pris 4,2 milj. kr.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Fastighetsbeskrivning

Området
Skyberga är beläget mellan Kumla och Fjugesta cirka 6 km väster om Kumla. Området bjuder milsvid utsikt och Alhagen är välbeläget på en ås och mangårdsbyggnaden omgiven av hagmark med lövträd, främst ek. Landskapet präglas av jordbruksfastigheter i slättlandskapet med en omgivande skogsridå på höjderna runt de bördiga dalgångarna.

Adress 
Skyberga Alhagen 518, 692 93 Kumla

Koordinater
X 6552205, Y 501553 

Avstånd
Från Kumla station 10 km. Från Brändåsen vid E 20, 7 km. 

Butik och övrig samhällsservice finns i Kumla. Skolgång från förskola till 6 klass, i Hardemo skola 2 km. 

Areal

Areal
Den totala arealen på Skyberga 1:9 uppgår till 202,3 ha. 

Härav är 133 ha åkermark och cirka 60 ha skogsmark. 10 ha hagmark samt vägar och hårdgjord gårdsplan.

Täljeån, löper längs den västra fastighetsgränsen. En mindre bäck och en kraftledningsgata löper från norr till söder, genom fastighetens östra skiften.

All areal är väl samlad runt gårdskärnan. 

Åkermark
Åkerarealen uppgår till 133 ha merparten cirka 74 ha ligger öster om gården i fyra skiften med mycket god arrondering och långa drag, 45 ha ligger väster om gården fördelat på mindre skiften. Söder om ”kumlavägen” ligger resterande areal cirka 13 ha fördelat på två skiften.

Arronderingen är genomgående god. Förutom ett mindre skifte är arealen systemtäckdikad. Ett par mindre upprinningar föreligger. 

Fastigheten har del i Täljeån, som löper i väster gräns. I övrigt inga samfällda dikesföretag. 

Jordarterna varierar något över fastighet med sedvanligt, lättare jordar på höjderna. I övrigt från mullhaltig mellan till styv lera, med god avkastningsförmåga.

Arrende
Invid den södra åkerarealen har säljaren arrenderat 14 ha åker som under senare år systemtäckdikats. Denna areal kan med jordägarens tillstånd arrenderas vidare av en ny ägare. 

Skogsmark
Fastighetens totala areal är 204,9 ha och den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 61,0 ha. 

Total virkesvolym är 12.843 m3sk. Medeltal 211 m3sk/ha. Boniteten är 7,3 m3sk/ha och år. 

Tillväxten första tillväxtåret är 471 m3sk. Trädslagen fördelar gran 12%, tall 71% och björk 2%, asp och ek vardera 1%. 

Avverkningsförslaget på 10 års period är 4.148 m3sk, därav slutavverkning 2.618 m3sk. Gallring och naturvårdande skötsel 1.530 m3sk. Skogsvård med röjning är under 10 års perioden 6,9 ha. 

Nyckelbiotoper finns ej registrerade på fastigheten. Fornminne och skogshistoria finns i bestånd 24 se även avdelningsbeskrivning i planen. 

Vattenskyddsområde finns inte på fastigheten. Hänsynsmark som naturreservat, natura 2000, biotopskydd eller naturvårdsavtal finns inte på fastigheten

Arealen ligger väl samlad i nordöst samt mindre områden i södra delen av fastigheten. 

Drivningsförhållandet är mycket gott och närheten till upplag med utfartsvägar är mycket bra.

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning med mera och grundar sig således inte på någon exakt mätmetod. Bifogade handlingar utgör således ingen garanti för det skogliga innehållet. Det skall alltid stämmas av, inför en affär av intressenter. 

Del i Hardemo häradsallmänning
Fastigheten har 3,1375 mantal i Hardemo häradsallmänning. Utdelningen för år 2021 var cirka 36.000 kr/mantal och för 2022 var utdelningen 42.500 kr per mantal.

Betesmark
Fastighetens hagmarker uppgår till 10 ha och omsluter gårdskärnan uppe på höjderna, vilket bjuder bra bärighet, året om. Ekhagar. Idag gäller särskilda värden, enligt EU-ansökan för arealen. Arealen hägnad.

Övrig mark
Av den totala arealen utgörs en del av diken, vägar, kraftledning. Gårdsplanen uppe på rullstensåsen med god avrinning, har under senaste året förstärks i dess norra del. Mellan djurstall/loge och maskinhallar, har marknivån justerats och grovt bergskross, har fyllts över hela ytan, även inne i kallhallarna. Härefter försetts med bärlager.

Vissa ytor vid loge och djurstall är gjutna.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader
Endast ekonomibyggnader finns på Skyberga 1:9. Dessa är väl anpassade till gårdens drift och väl hållna.

Maskinhall
Maskinhall uppförd med fribärande stålstomme, cirka 300 kvm. Väggbeklädnad av trä och taket belagt med plåt.  Skjutdörrar. Makadam golv. 

Carporthallar
Två hallar som tillsammans mäter 632kvm, finns uppförda norr om djurstallet med baksidan mot norr. Stålstomme, typ Weckman med uppgrusat golv,  plåt i vägg och tak. 

Hallarna har använts för såväl nötdjur på lösdrift som för strömedel men främst för maskiner.

Djurstall
På gården finn sen ekonomibyggnad från förra sekelskiftet. Väl hållen och anpassad genom åren. Timmer och trä i stommen. Taket belagt med plåt. Cirka 1100 kvm.

Huset har från väster en äldre stalldel med gjutet golv, delvis kvarvarande foderbord. Bra invändig takhöjd. Skulle över stalldelen. Österut, foderberedning med fodersilos på gjuten platta. 

Vidare österut, har före detta logen, byggts om och mot norr byggts med skärmtak och öppen vägg. Stor gjuten platta utvändigt vid foderanläggning och rastgård. Nyttjas som lösdrift för nötdjur. 

Här finns, centralt foderbord med rälsburen fodervagn, vilken lastas på utvändigt. Förhöjd skrapgång, på vardera sidan om foderbordet i förhållande till den lägre belägna ströbädden.

Gödselplatta med gjuten kant, belägen väster om ladugården.

Magasin
Tvåvåningsmagasin uppfört i traditionell stil, i timmer. Taket belagt med plåt. Förråd i nedre våningen, magasinbotten i övre plan.  

VA och el
Vatten från borrad källa med dränkpump, belägen på ladugårdsplan på Skyberga 1:9. Med ny ägare kommer att ett nytt abonnemang för el, behöver inte bra tecknas utan även en nu mätare installeras.

Rättsförhållanden

Beteckning
Kumla Skyberga 1:9 (och 1:10)

Taxeringsvärden
Nytt taxeringsvärde för 2023: 18 943 000 kr. Fördelat enligt följande:

Produktiv skogsmark: 4 206 000 kr
Skogligt impediment: 4 000 kr
Åkermark: 13 160 000 kr
Betesmark: 312 000 kr
Djurstall: 442 000 kr
Maskinhall: 243 000 kr
Loge, lada, mm: 576 000 kr

Servitut och samfälligheter
Ett flertal servitut föreligger såväl avtals- som offecialservitut på fastigheten, såsom avlopp, vatten starkström med mera. I aktuellt fastighetsutdrag framgår att lantmäteriförrättning pågår, det avser förändringar av högspänningsledningen som gjorts.

Fiber, finns inte framdraget ännu, men är beställd. Detta finns inte inskrivet ännu i fastighetsregistret.

Vattenkällan belägen på Skyberga 1:9, är gemensam med Skyberga 1:10. 

Konvektorledning för jordvärmeanläggning på Skyberga 1:10, är nedgrävd öster och söderut från 1:10 på 1:9. Nyttjanderättsavtal skall upprättas.

Del i Täljeåns dikningssamfällighet föreligger.

Fastigheten har del i: 

Hallsberg och Kumla Häradsallmänning med 3.1375 mantal

Kumla Skyberga S:3 och S:4 grustag respektive gruskulle, med 28,75%. Dock inte tillåtet att bryta mer.

Kumla Skyberga S:8, brunn, 23/16 mantal 

Kumla Skyberga S:9, väg, 1 7/16 mantal 

Kumla Vreta S:1. 1/4 mantal

Skattemantal i Skyberga och Vreta byamantal föreligger. (Rättigheter från laga skifte. Dock ej utrett).

En nyttjanderätt på 80 år finns för transformator på 0,3 ha. Området ligger invid väg i ett impediment mellan åker och väg. Någon byggnation är ännu ej gjord. 

Jakt
Jakträtten övergår vid tillträdet till ny ägare.

Lagfaren ägare
Per-Olof Axelsson
Skyberga Alhagen 518
692 93 Kumla

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse, gärna vintern 2023/2024. 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.