Skottlanda, Kristinehamn

Kristinehamn / Skottlanda
Skottlanda
FAKTA
Kommun: Kristinehamn
Område: Skottlanda
Objekttyp: Skogsmark
Tomtarea: 437543 Kvm
(Fastighetsregistret)
Övrig mark: 1 Ha
(Fastighetsregistret)
Skogsmark: 43 Ha
(Fastighetsregistret)
Pris: 935.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Totalt 11,3 ha fördelade på, i huvudsak, tre skiften. Totala skogsinnehållet är beräknat till ca 2213 m3sk. Boniteten är beräknad till 7,5 m3sk/ ha/ år.
Skiftena har bra drivningsmöjligheter.
Delar av marken är lämplig för byggnation.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Fastigheten

Skogsmark i Kristinehamns kommun, Skottlanda.
Totalt 11,3 ha fördelade på, i huvudsak, tre skiften. Totala skogsinnehållet är beräknat till ca 2213 m3sk. Skogbruksplan från 2016 finns och ligger till grund för beräkningarna.
Boniteten är beräknad till 7,5 m3sk/ ha/ år.

Skiftena har bra drivningsmöjligheter.

Jakten fri för köparen.

Delar av marken är lämplig för byggnation.

Fastigheten säljes företrädesvis genom fastighetsreglering till en eller flera köpare. Fastighetsregleringen bekostas av köpare.

Försäljningens gång

Visning
Åker och skog kan ses när så önskas.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.
Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.
Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.
Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Lantmäteriförrättning
Fastigheten säljs genom fastighetsreglering. Köparen står för regleringskostnaden.
För att en fastighetsregelring ska kunna genomföras skall den köpta delen kunna föras till en fastighet i samma kommun.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.
Pågår lantmäteriförrättning så sker tillträde först när den avslutas.

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.