60 hektar åkermark Sköllersta

60 ha åkermark säljs invid Sköllersta och söder därom. 45 ha, beläget norr och öster om Lithells i...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Hallsberg / mellan Kumla - Odensbacken

Sköllersta och Ösby 60 ha


FAKTA
Kommun:
Hallsberg
Område: mellan Kumla - Odensbacken
Objekttyp: Åkermark

Pris:
10.200.000 kr

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Sköllersta och Ösby 60 ha, mellan Kumla - Odensbacken

60 ha åkermark säljs invid Sköllersta och söder därom.
45 ha, beläget norr och öster om Lithells i Sköllersta i ett fåtal skiften. I huvudsak mellanlera. 15 ha i två skiften, belägna i ”Ösbygatan”.

Belägen

På uppdrag av Ulf Andersson Testa, utbjuds delar av dennes lantbruksfastighet. 

Totalt 60 ha åkermark, varav cirka 45 ha beläget öster om Sköllersta samhälle invid Lithells. Och 15 ha, cirka 4 km söder om Sköllersta.

I första hand säljas de 60 hektaren tillsammans. Tillträde kan ske, efter det fastighetsreglering eller fastighetsbildning vunnit laga kraft och inskrivits i fastighetsboken. 

Säljaren förbehåller sig dock rätten att bruka arealen under 2020. Ett praktiskt tillträde, inträder således efter plöjning 2020.

 

 

Åkermark

Enligt bifogade kartblad från Lantmäteriet, utbjuds markerade skiften.

Vid Sköllersta skifte 1,6, 17,18 och 19 

Vid Ösbygatan, Norra delen av skifte 10 och norra delen av skifte 11.

Den så kallade "EU-arealen", är fördelad på fler skiften än vad Lantmäteriets karta anger.

Se arealerna på respektive karta.

Jordarterna vid Sköllersta, är i huvudsak lerjordar med olika styvhet.

Jordarterna vid Ösby, är i huvudsak lättare.

Stödrätter och jakt

Stödrätter följer vid förvärvet.

Jakträtten följer till ny köpare

Servitut

Ett flertal, servitut, nyttjanderätter etc. föreligger. Främst gällande Sköllersta, där industri och byggnation är tätare än vid Ösby. 

I samband med fastighetsbildning/reglering, följer dessa förmåner, laster etc. Av information från Lantmäteriet framgår vilka, information om dessa kan erhållas separat.

Vattenskyddsområde! Åkermarken i Sköllersta ligger inom vattenskyddsområde, vilket i praktiken innebär, försiktighet med bekämpningsmedel etc.

 

Lantmäteriförrättning

Fastigheten kan med fördel regleras, till invidliggande fastighet, om en köpare så önskar. Alternativt, bilda ny fastighet.

Kostnaden för förrättningen, bekostas av köparen.

Pantbrev finns uttagna i fastigheten. Det finns möjlighet, att överta delar av dessa i samråd med säljaren, om en fastighetsbildning sker. Vid reglering kan de inte följa.

 

 

 

Försäljningens gång

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Tillträde

Efter överenskommelse. 

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog må beses när så önskas.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare

Alla bilder