Simontorp 167, Hallsberg

Hallsberg / Vretstorp-Laxå
Simontorp 167
FAKTA
Kommun: Hallsberg
Område: Vretstorp-Laxå
Objekttyp: Lantvilla
Tomtarea: 9000 Kvm
Boarea: ca 250 Kvm

Vid fastighetsbildning skall servitut upprättas för väg till verkstad, konvektorslang och väg. Inga pantbrev följer styckninglotten.

Pris: 2.200.000 kr
Visning:
2022-12-03 - Visningsanmälan önskas för deltagande

Men en bostad som är väl tilltagen och mycket rejäl, och med ett underbart högt läge är denna gård en dröm för många!
Bostad ca 250 kvm, lillstuga samt flertalet ekonomibyggnader lämpliga för djur, förvaring eller annan verksamhet.
Ca 9000 kvm bestående av trädgård, gårdsplan osv.

Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare
0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Fastigheten

Men en bostad som är väl tilltagen och mycket rejäl, och med ett underbart högt läge är denna gård en dröm för många!

Här finns plats för det mesta oasvett om det handlar om djur, barn eller verksamhet.
Bostad ca 250 kvm, lillstuga samt flertalet ekonomibyggnader lämpliga för djur, förvaring eller annan verksamhet.

Ca 9000 kvm bestående av i huvudsak trädgård, gårdsplan och vägar. Finns behov av ytterligare arel, finns detta för arrende.

Belägen
Simontorp som är beläget söder om E 20 mellan Laxå och Vretstorp i sydvästra Närke. Fastigheten är högt belägen med milsvid utsikt över såväl delar av Närkeslätten som Kilsbergen.

Område
Från Simontorp är det ca 8 km till Vretstorp där det finns matbutik, förskola, skola (F-6) samt fritids.
Till Laxå är det ca 13 km och till Askersund ca 17 km.

Vägbeskrivning
Från E20 tag av mot Vretstorp, fortsätt västerut parallellt med E20. Tag av söderut mot Simontorp. Fastigheten ligger på öster sida vägen efter ca 4 km.

Bostad och flygel

Bostad i 1 3/4-plan uppfört i timmer på torpargrund som vilar på putsad stenfot.
Matkällare och maskinrum.
Brädfodrad och tilläggsisolerad fasad, kopplade
och enkla fönster med innanfönster. Tegeltak. Veranda och balkong mot söder. Köksentré mot norr.

Huset har en boarea enligt uppskattning på över 250 kvm, fördelat på två plan. Ca 2,40 i takhöjd.
Nedre våningen ingång från söder till hall. Vardagsrum med kakelugn, garderobsutrymme, med kasssaskåp. Sovrum mot öster.
Matsalsrum, kök med kyl, hällspis och vedspis.
Groventré med dusch och värmeanläggning. mindre wc-rum med wc och handfat. Separat trappuppgång till övre våningen i husets västra del.

Övre våningen med hall och utgång till balkong. två rum och ett äldre kök och badrum, trapphall mot söder. Inredda kattvindar, som förvaring eller mindre sovrum.

Uppvärmning via vattenburen värme från värmepump, samt fungerande eldstad.

Vatten från egen grävd källa. Avlopp till äldre anläggning med tvåkammarbrunn, ej godkänd enligt dagens krav.

Östra flygeln
Troligen den äldsta byggnaden på
gården. Ca 60 kvm, uppförd i timmer under tak av tegel. Granitsockel, enkla fönster.

Vackra snickerier utvändigt.
Invändigt på nedre plan två rum, köksspis, kakelugn.

På övreplan, kallvind.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns ett antal ekonomibyggnader i varierande skick. Byggnaderna ligger väl samlade i en trevlig gårdskärna.

Ladugård med vidbyggd loge
Murad stalldel, in och utvändigt putsat.
Överbyggnad och loge i trä. Taket belagt med aluminiumplåt. Totalt ca 450 kvm.
Sedvanlig inredning för uppbundna djur och kalvboxar samt ”mjölkrum”, i stalldelen.
Skulle. Logdel med körgång. Trä och jordgolv. Gödselplatta mot söder.

Magasinsbyggnad med vagnslider och källare under del av huset. Ca 120 kvm i markarea. Uppfört i två plan, sedvanligt magasinsplan på övre våningen. På nedre plan garage/ förvaring bakom slagportar. Timmer och träbyggnad med plåt på taket.

Vidare finns stor potatiskällare, äldre smedja och förrådsbyggnad samt
äldre traktorgarage.
Loge/magasin/vagnslider, uppförd i trä och timmer, under tak av tegel. Huset i rivningsdugligt skick.

Areal

Fastigheten är under avstyckning. Arealen är inte definivivt avgjord, men ansökningen omfattar ca 9000 kvm runt byggnationen.
Se preliminär kartskiss.

Arealen omfattar trädgårdstomt, grusgångar, gårdsplan samt vägar.

Rättsförhållanden

Förmåner och laster
Fastigheten är under avstyckning. Förmåner och laster som berör den avstyckade arealen kommer fortsatt gälla.
Fastigheten överlåtes inteckningsfri.

Registerbeteckning
Del av Hallsberg Simontorp 1:1

Lagfarna ägare
Bengt Gustafsson

Lantmäteriförättning

För att göra en affär möjlig, behöver en ny fastighet bildas. 

I samband med lantmäteriförrättning kommer fastighetens beröring av stamfastighetens andelar av exempelvis servitut, andelar, anteckningar, etc. att förändras, eftersom bara en del av dessa kommer att arealmässigt beröra den nya fastigheten.
Överenskommelsen omfattar ej överföring av mantal (skattetal) eller del i samfälligheter.
Parterna yrkar att inskrivningar som berör fastigheten gällande utfartsvägar, andelar i vägsamfällighet, ledningar med mera, enligt bifogade utdrag ur fastighetsdata, vid lantmäteriförrättningen, förordnas att gälla även efter fastighetsregleringen. 

Ett tillträde, sker normalt i efter det att en ny fastighet bildas ur en annan fastighet och vinner laga kraft. Om en lantmäteriförrättning krävs för en ny fastighet bildas, så ligger ett tillträde först ett år framåt.

Enligt jordabalken är det en förutsättning för detta köp är att beslut om avstyckning och fastighetsbildning i enlighet med ansökan om lantmäteriförrättning i första hand vinner laga kraft. Parterna förbinder sig att acceptera mindre avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera part.

Försäljningens gång

Visning
Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.
Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse. Vid pågående lantmäteriförrättning sker tillträde först när den avslutats

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.