Område: Pålsboda

Osebo, Hallsberg

Hallsberg / Pålsboda
Osebo
FAKTA
Kommun: Hallsberg
Objekttyp: Skogsgård
Skogsmark: 25 Ha
(Fastighetsregistret)
Pris: 2.350.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Strax öster om Pålsboda, bjuder vi ut ett skifte om 25,5 ha skogsmark. Innehåll om 2.882 m3sk eller 117 m3sk/ha. Egen jakt.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Pia Eriksson

Pia Eriksson


Fastighetsmäklare


0585-262 02
pia@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Gammbotorp 3:5

Fastigheten Hallsberg Gammbotorp 3:5, är belägen cirka 2 km öster om samhället Pålsboda i sydöstra Närke. Direkt söder om och längs med stambanan.

Området präglas av ett slättlandskap med stora skogsdominerade fastigheter. 

Fastigheten har närhet till väg, bra drivningsförhållande och, i östra delen av fastigheten, en rejäl uppläggningsyta med vändplats.

Adress: Osebo Pålsboda

Koordinater: X 6547015, Y 522203.

Skogsinnehåll

Fastighetens skogsinnehåll har under hösten 2023 inventerats och en skogsbruksplan upprättats av Vello Ottas Nora Skogsservice. Se Vellos kommentarer i skogsbruksplanen.  

Den totala arealen enligt planen uppgår till 25,5 ha varav väg och kraftledning 0,1 ha och övrig mark 0,7 ha samt produktiv skogsmark 24,7 ha.

Innehållet beräknas till 2.882 m3sk eller 117 m3sk /ha. Fördelning träslag, tall 36%, gran 20%, löv 44% övrigt 1%. Beräknad bonitet 6,5 m3sk/ha/år.

49% av volymen ligger inom åldersskiktet 50-59 år, 50% under 30 år. 

39% är gallringsskog inom G1, 16% röjningsskog inom R2 samt 28% kalmark.

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning med mera och grundar sig således inte på någon exakt mätmetod. Bifogade handlingar utgör således ingen garanti för det skogliga innehållet. Det skall alltid stämmas av, inför en affär av intressenter. 

 

 

Rättsförhållande

Lagfarna ägare
Carin Elisabeth Ryd och Mattias Elmersson
Osebo 173, 697 91 Pålsboda

Samfälligheter
Fastigheten berörs av samfälligheter, vilka dock har mindre inverkan ekonomiskt eller praktiskt, utan i första hand har "följt med" genom olika lantmäteriförrättningar. Vissa av dessa andelar, ligger långt från fastigheten.

Samfällighet Osebo S:1, del i väg. Ilvanbo S:2, lertag. Gammbo S:1, vägar. 

Servitut till förmån och last
Officialservitut väg, Förmån 1861-472 - 1, 2011-08-17 Avser rätt att använda vägen för skogstransporter. Officialservitut trädsäkerhet, Last 1861-334 - 1, 2010-05-14, gäller trädsäkring för järnvägen.

Jakt
Jakten är fri för nya ägare.

Pantbrev
Inga pantbrev följer fastigheten utan kvarstår efter en affär i säljarnas invidliggande egendom.

Taxeringsvärde
Typkod 110 jordbruksfastighet. 2023 års värde är 3.676.000 kr i en samtaxering med 59 ha och ett innehåll av 109 m3sk/ha. Omräknat på denna fastighet uppskattas taxeringsvärdet till 1.588.000 kr.

Försäljningens gång

Visning

Besiktning kan ske av skogen när så önskas.

 

Undersökningsplikt
Som köpare har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.