Tomt med 5 ha åker, söder om Sköllersta.

Söder om Sköllersta, högt belägen tomt och åkermark. Ett skifte om 5 ha. Förhandsbesked för bostad...
Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Hallsberg / Kumla

Ösbygatan Pålsboda 5 ha


FAKTA
Kommun:
Hallsberg
Område: Kumla
Objekttyp: Tomt

Pris:
975.000 kr

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till Ösbygatan Pålsboda 5 ha, Kumla

Söder om Sköllersta, högt belägen tomt och åkermark. Ett skifte om 5 ha.
Förhandsbesked för bostad och flyglar, varav en flygel som stall.

Belägen

Fastigheten är högt belägen, öster om vägen mellan Kävesta och Pålsboda. Söder om Sköllersta. Cirka 3,5 km från Kävesta. 15 km öster om Kumla

Se karta. Området präglas av lövskogar, mindre gårdar, fina byar, mindre vägar, betesmarker och oändligt många ridvägar. Området är rikt på vild, främst hjort av olika slag.

Åker / tomt

Söder om Sköllersta, högt belägen åkermark.

Totalt 4,75 ha i ett skifte med förhandsbesked för byggnation av bostad och flyglar, varav en flygel som stall. Skiftet ligger högt, har tillgång till uppfartsväg, närhet till el. Utefter väster gräns, löper en mindre grusväg.

Jordarterna är i huvudsak lätta och självdränerande. Idealisk för betesgående hästar.

I samband med nya ägare till arealen, fördelas också del i vägsamfällighet etc.

Bygglov

Preliminärt bygglov för bostadshus i 1 1/2 plan cirka 150 kvm stor samt två flygelbyggnader, en garageflygel om cirka 75 kvm samt en stallflygel om cirka 100kvm, har erhållits av Hallsbergs kommun.

Aktnummer 19/DOS/18. hos Hallsbergs kommun, sammanträdesdatum 190417.

Byggnaderna är inritade på en bifogad karta i denna beskrivning. Enligt skifteskartan med nummer, är skiftetsnumret 12, som är aktuellt för byggnation.

Vid slutligt byggnadslov, skall ansökan inges av köparen. Hänsyn skall dock tas till antalet hästar, om man bygger stall. För "grannsämjan" bör hänsyn även tas till grannar, vid byggnation av stall.

Stödrätter

Stödrätter ägs av säljaren, och följer för den brukade arealen inom köpeskillingen.

Brukande

Fastighetens åkerareal, kommer att brukas av säljaren intill tillträdesdagen. Infaller tillträdet under växtperioden, skall grödan tillfalla den som brukar arealen, som lämnar arealen plöjd efter skörd. Ingen arrendelikvid utgår till köparen.

Samfälligheter
Servitut etc.  

I samband med lantmäteriförrättning kommer fastighetens beröring av stamfastighetens andelar av exempelvis servitut, andelar, anteckningar, etc. att förändras, eftersom bara en del av dessa kommer att arealmässigt beröra den nya fastigheten.
Parterna yrkar att inskrivningar som berör fastigheten gällande utfartsvägar, andelar i vägsamfällighet, ledningar med mera, enligt bifogade utdrag ur fastighetsdata, vid lantmäteriförrättningen, förordnas att gälla även efter fastighetsregleringen.

Jakt

Jakten är fri för ny ägare.

Taxeringsvärde

Lantbruksenhet, bebyggd (120)
Fastigheten är samtaxerad med en större areal och kommer att nytaxeras efter en avstyckning.

Villkor för affär

Då delar av Hallsbergs Sköllersta säljs, så skall en ansökan om avstyckning följa på köpekontraktet.

Kostnaden för lantmäteriförrättningen betalar köparen.

För en godkänd förrättning skall kunna ske, har Lantmäterimyndigheten vissa krav på blivande fastighet. I de fall byggnadslov finns och lämplig fastighetsbildning kan genomföras, brukar inget hinder föreligga. Inte heller om areal förs till ny lämplig stamfastighet.

 

Försäljningens gång

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog må beses när så önskas.

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare