Nyckelby 177, Lindesberg

Lindesberg / Arboga-Fellingsbro
Nyckelby 177
FAKTA
Kommun: Lindesberg
Område: Arboga-Fellingsbro
Objekttyp: Produktionsgård
Pris: 13.500.000 kr
Visning:
2021-09-17 15:00 - 17:00 - Anmälan önskas vid visning. Tack. 2021-09-18 11:00 - 13:00 - Anmälan önskas vid visning. Tack.

Välkommen till Nyckelby Fellingsbro, en trevlig by med välskötta hus och gårdar, inte minst trevliga grannar, belägen i västra Västmanland, mellan Arboga och Fellingsbro. Här låter Arne Johnsson försälja sina fastigheter, Lindesberg Nyckelby 1:1 och 1:4 med cirka 109 ha jord och skog. I väster, åker med gräns i Arbogaån, bebyggd med bostad för åretruntboende, näst intill i originalskick, samt ekonomibyggnader.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Nyckelby Fellingsbro

Välkommen till Nyckelby Fellingsbro, en trevlig by med välskötta hus och gårdar, inte minst trevliga grannar, belägen i västra Västmanland, mellan Arboga och Fellingsbro.

Här låter Arne Johnsson försälja sina fastigheter, Lindesberg Nyckelby 1:1 och 1:4 med cirka 109 ha jord och skog. I väster, åker med gräns i Arbogaån, bebyggd med bostad för åretruntboende, näst intill i originalskick, samt ekonomibyggnader. Området präglas av stora skogsområden i möte med stora slättområde. Fastigheten ligger med ett skifte invid Arbogaån, övriga öster därom. Fastigheten utgörs av tre skiften. 

Belägen
Fastigheten är belägen i västra Västmanland cirka 7 km söder om samhället Fellingsbro och 13 km norr om Arboga.

Vägbeskrivning
Från väg 249 mellan Arboga och Fellingsbro, tag av vid skyltning Nyckelby och åk cirka 4 km. Nyckelby 1:1 har postlådenummer Nyckelby 177 Fellingsbro.

Areal

Areal
Enligt fastighetsboken uppgår arealen på Nyckelby 1:1 till 109 ha och Nyckelby 1:4 till 1,4 ha.

Åker
Enlig SAM-ansökan uppgår den areal som rubricerats som åker till 45.64 ha. Varierande jordarter över fastigheten, i huvudsak lera i olika styvhetsklass. Dräneringsförhållandet förutsätts vara tillfredställande. Öppna diken för avvattning föreligger, liksom större kanal. Del i samfällt dikningsföretag föreligger. Avkastningen är att anse som normal och god, för trakten.

Stödrätter/EU-avtal etc.
Stödrätterna finns för arealen. Enligt SAM 45,64 ha. 

Skog

Enligt en, i augusti 2021 upprättad, skogsinventering skiljer arealerna sig något i förhållande till fastighetsregistret. Enligt inventeringen är areal 115,8 ha och den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 64,9 ha.

Vidare visar inventeringen på en total virkesvolym på 18112 m3sk. Medeltal 279 m3sk/ha.
Boniteten är 6,8 m3sk/ha och år. Tillväxten första tillväxtåret är 424 m3sk.

Trädslagen fördelar sig på 53% tall, 29% gran och 18% löv.

Avverkningsförslaget på 10 års period är 12615 m3sk, därav slutavverkning
11082 m3sk. Gallring och naturvårdande skötsel 1533 m3sk.
Skogsvård med röjning är under 10 års perioden 2,2 ha. Period 1 2,2 ha.

Inom avdelning 29 och 32, förekommer rejäla barkborreangrepp varför dessa behöver avverkas snarast.

Nyckelbiotoper finns ej registrerade på fastigheten. Fornminne och skogshistoria finns i bestånd 11 och 18 se även avdelningsbeskrivning i planen. Vattenskyddsområde finns inte på fastigheten. Hänsynsmark som naturreservat, natura 2000, biotopskydd eller naturvårdsavtal finns inte på fastigheten

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder träslagsfördelning m.m. och grundar sig således inte på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med konsult, kontrollera skogstillståndet på fastigheten.

Övrig mark
Utöver skog och åkermark, ledningar och väg samt hagmark, stor tomt och hårdgjorda ytor runt ekonomibyggnaderna. Vidare finns ett område i väster mot Arbogaån som är ”sjöland”, samt viss areal vatten.

Bostadshus

Mangårdsbyggnad
Pampig mangårdsbyggnad uppförd på stenfot, i timmer. Två hela plan samt vind. Fasad beklädd med läktad Asfaboard. Taket plåtbeklätt. Enkla fönster.
Byggnaden är troligen uppförd, eller flyttad till nuvarande plats i samband med laga skifte, 1850–1875. 

Invändigt stora och rejäla utrymmen, såväl på första som andra plan. Huset har till mycket stor del kvar sina originaldetaljer, breda golv och taktiljor. Spegeldörrar, eldstäder med mera.
Badrum och kök, är inte på plats för dagen, efter det att huset drabbats av vattenläcka.
Äldre elinstallation, vatten och centralvärme saknas. Huset motsvarar varje byggnadsvårdares dröm.

Ekonomibyggnader

Ladugård/maskinhall
Byggnaden uppförd under senare decennier, efter det att den äldre byggnationen eldhärjats. Byggnaden består av två sammansatta huskroppar. Ladugård uppförd på gjutet golv, med prefabricerade väggar i betong. Betongvalv. Skulle med spånskivegolv. Fribärande takstolar. Trapetstork för hö.
Ladugården har plats för 16 uppbundna djur på långbås. Skraputgödsling. Utrymme för kalvboxar. Härtill, foderrum och påbörjat personalrum för wc och dusch. Inte inkopplat.

Maskinhallen, är en i förhållande till den vidhängande ladugården någon lägre i takhöjd. Fribärande takstolar, plåt på vägg och tak. Uppgrusat golv. 

Magasin och tillredningsbyggnad
Timrad byggnad som innehåller allt från spannmålsmagasin och bostadsrum på övre våningen till cykelbod, visthus, malbod och snickarverkstad på nedre våningen. Uppfört i timmer och trä.

Övriga byggnader

Garage med förråd. Äldre ”bykstuga”. Två ängslogar.

Övrig information

VA/fiber/uppvärmning

Vatten från djupborrad brunn. Förekomst av järn i den borrade brunnen. Samt två grävda källor. Äldre avloppet, i förhållande till krav 2021. Varför detta behöver förnyas.

I bostaden finns endast äldre värmekällor i form av kakelugnar och kaminer. Dessa är inte besiktade under senare år.

Rättsförhållanden

Registerbeteckning
Lindesberg Nyckelby 1:1 och 1:4. 

Lagfaren ägare
Arne Johnsson, Torgvägen 6 A, Lgh. 1001, 732 721 Fellingsbro.

Inteckningar/Servitut/Arrenden
Pantbrev finns uttagna till ett värde av 557.000 kr fördelat på åtta stycken brev, varav två skriftliga. Pantbreven är samintecknade i Lindesberg Nyckelby1:1 och 1:4.

Se Lantmäteriets information för servitut och ledningsrätter. Del i vägsamfällighet, vägar, Ängsvaktarbostaden.

Skötselavtal föreligger med ett lantbruksföretag. Detta upphör att gälla efter skörd 2021.

Jakt och fiske
Jakten är fri. Fiske kan föreligga i Arbogaån.

Taxeringsvärden
Fastigheterna Lindesberg Nyckelby 1:1 och 1:4 är samtaxerade. Totalt taxeringsvärde är:
9 234 000 kr
Typkoden är 120, bebyggd lantbruksfastighet.

Fördelning enlig följande:
Jordbruksvärde 2 620 000 kr
Skogsbruksvärde 5 655 000 kr
Skogsimpedimentsvärde 9 000 kr
Ekonomibyggnadsvärde 457 000 kr
Tomtmarksvärde 157 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde 336 000 kr.

Notera att skogvolymen i nu gällande taxeringsvärde är angivet till 375 m3sk/ha, mot i skogsbruksplanen angiven volym 279 m3sk/ha, från inventering gjord 2021.

Samfälligheter
Samfällighet LINDESBERG NYCKELBY S:4, Skogsskifte
Samfällighet LINDESBERG NYCKELBY S:3, Fyra olika vägsträckor
Samfällighet LINDESBERG NYCKELBY S:2, Skifte invid järnvägen
Samfällighet LINDESBERG NYCKELBY S:1, Punkt i närheten av S:2

 

Servitut

Nyttjanderätt, Last, 10, 2019-02-19

Avtalsservitut, Last, 3, 1975-11-12

Ledningsratt tele, Last, 1885-796 - 5, 2010-12-10

Ledningsratt tele, Last, 1885-796 - 8, 2010-12-10

Ledningsratt starkström, Last, 1885-23 - 1, 2001-02-21

Ledningsratt tele, Last, 1885-796 - 3, 2010-12-10

Ledningsratt tele, Last, 1885-796 - 6, 2010-12-10

Ledningsratt tele, Last, 1880-96/83 - 1, 1997-02-05

Ledningsratt tele, Last, 1885-796 - 1, 2010-12-10

Avtalsservitut kraftledning, Last 18-IM2-75/9033 - 1, 1997-02-28

Ledningsratt tele, Last, 1885-796 - 2, 2010-12-10

Ledningsratt tele, Last, 1880-204 - 1, 2001-12-19

Ledningsratt tele, Last ,1885-796 - 9, 2010-12-10

Ledningsratt tele, Last, 1885-796 - 4, 2010-12-10

Ledningsratt tele, Last, 1885-796 - 7, 2010-12-10

Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning LINDESBERG NYCKELBY GA:1
Gemensamhetsanläggning LINDESBERG ÅLSÄNGE GA:2

 

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

 

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.