Område: Köping

Norrslyta 1, Köping

Köping / Köping
Norrslyta 1
FAKTA
Kommun: Köping
Objekttyp: Skogsgård

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en skogsfastighet norr om Köping. Fastigheten omfattar 164 hektar och har en beräknad innehåll av 22.499 m3sk, eller 142 m3sk/ha. Skogen är välskött och arealen har sammanhängande skogsskiften med insprängd åkermark.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Fastighetsbeskrivning

Området och vägbeskrivning

Området präglas av sammanhängande skogsområden med insprängda åkerskiften.

Terrängen är varierande från slät mark till raviner och berg i dagen.

Den nu utbjudna arealen är sammanhängande i ett skifte och fogas lämpligen till någon invidliggande fastighet, då tillgången på vägar in i området är begränsat.

Stamfastigheten bjuder närmar 358 ha och ligger i huvudsak söder om skogsskiftet.

Slyta 3:28, ligger i det som kallas Norrslyta, beläget nordväst om Köping. 

Se kartbild och koordinater. 

N 6607450 E 553031

 

Väg

Väg finns, som framgår av bilder genom skogen. Utfart bereds för ny fastighet, söderut över Köping Slyta 3:28, dvs. stamfastigheten.

Jakt 

Jakten är tillgänglig för ny ägare, efter utgången av jaktåret 23-24, dvs juni 2024, förutsatt att lantmäteriförrättning vunnit laga kraft.

Skogsinnehåll

Arealen skog uppgår till 164 ha varav produktiv skogsmark 159 ha och 3.5 ha myr och mosse samt 1.5 övrig mark.

Innehållet uppskattas till 22.499 m3sk, eller 142 m3sk/ha. Fördelat på tall 79%, gran 11%, björk 10%. Granbarkborre angripen gran har kontinuerligt avverkats under åren. 

Boniteten beräknas till 5.5 m3sk/ha/år. Arealen är välskött. Övervägande volymen 44%, återfinns i åldern mellan 50 och 60 år. I övrigt 0–50-årig skog i gallringklass R1.

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning med mera och grundar sig således inte på någon exakt mätmetod. Bifogade handlingar utgör således ingen garanti för det skogliga innehållet. Det skall alltid stämmas av, inför en affär, av intressenter.

 

Rättsförhållanden

Rättsförhållanden

Slyta 3:2 har del i ett flertal samfälligheter.

I samband med lantmäteriförrättning kommer fastighetens beröring av stamfastighetens andelar av exempelvis servitut, andelar, anteckningar, etc. att förändras, eftersom bara en del av dessa kommer att arealmässigt beröra den nya fastigheten. 

Parterna yrkar hos Lantmäteriet vid fastighetsreglering av Slyta 3:28, att inskrivningar som berör fastigheten gällande utfartsvägar, andelar i vägsamfällighet, ledningar med mera, enligt bifogade utdrag ur fastighetsdata, vid lantmäteriförrättningen, förordnas att gälla även efter fastighetsregleringen. 

Pantbreven i Slyta 3:28 förblir i säljarens ägo och följer inte över till köparen.

 

Lagfaren ägare

Pär Gunnarsson 

 

Taxeringsvärden

Typkod 110 lantbruk. Taxeringsvärdet för Slyta 3:28 uppgår till cirka 23.070.000 kr enligt nytt förslag för 2023, då omfattande 358 ha.

Något fastställt värde finns ännu ej.

Lantmäteriförrättning

Enligt jordabalken är det en förutsättning för köp av Köping Slyta 3:28 att beslut fattas, om avstyckning och fastighetsreglering till invidliggande fastighet, i enlighet med ansökan om lantmäteriförrättning i första hand vinner laga kraft. Kan så ej ske, skall avstyckning ske och en ny fastighet bildas.

Parterna förbinder sig att acceptera mindre avvikelser utan vidare ersättningsanspråk från någondera part. 

Samtliga kostnader vid fastighetsreglering betalas av köparen.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.