Horssjön, Filipstad

Filipstad / Persberg-Lesjöfors
Horssjön
FAKTA
Kommun: Filipstad
Område: Persberg-Lesjöfors
Objekttyp: Skogsgård
Pris: 2.600.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

34,9 ha skogsmark är uppdelade på två skifte.
Med välskött skog. Enligt nyligen upprättat plan är virkesvolymen 5337 m3sk. Medeltal 161 m3sk/ha. Boniteten är 6,4 m3sk/ha och år

Till fastigheten hör såväl fiske i flera sjöar som jakt.

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
KARTA
BILDER

Horssjön, skog till salu

Till försäljning utbjuds fastigheten Filipstad Horssjön 1:105 som omfattar 34,9 ha. Fastigheten är uppdelad på två skifte.
Total virkesvolym är 5337 m3sk. En kommentar ur nyligen gjord skogsbruksplan "Sammanfattningsvis är fastigheten väl skött."

Följs avverkningsförslaget kommer virkesförrådet att öka till ca 6000 m3sk vid
10 års periodens utgång

Till fastigheten hör såväl fiske i flera sjöar som jakt. 

Området runt fastigheten är skogsdominerat med mindre och större sjöar insprängda in emellan. 

Vägbeskrivning

Horssjön och fastigheten Horssjön 1:105, är belägen i Filipstads kommun i östra delen av Värmland.

Nordöst om Filipstad, längs vägsträckningen Persberg - Lesjöfors väg 26. Tag av i Horssjön, mot nordväst längs "Horssjövägen", och fastigheternas två skiften återfinns nordväst om sjön Lilla Horssjön.

Koordinater norra skiftet: N 6633421, E 455232 Koordinater södra skiftet: N 6632326, E 455319

Skogsinnehåll

Fastighetens totala areal är 34,9 ha och den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 33,2 ha. Fastigheten är uppdelad på två skifte.

Total virkesvolym är 5337 m3sk. Medeltal 161 m3sk/ha. Boniteten är 6,4 m3sk/ha och år. Tillväxten första tillväxtåret är 226 m3sk. Trädslagen fördelar sig på 62% tall, 38% gran och 0% löv.

Avverkningsförslaget på 10 års period är 1396 m3sk, därav slutavverkning 609
m3sk. Gallring 787 m3sk. Skogsvård med röjning är under 10 års perioden 5,4 ha.

Vare sig nyckelbiotoper, fornminne eller vattenskyddsområde finns registrerade på fastigheten.

Hänsynsmark som naturreservat, natura 2000, biotopskydd eller naturvårdsavtal finns inte på fastigheten.

Sammanfattningsvis är fastigheten väl skött. Vidare så har fastigheten mycket skog i sin växtligaste ålder under 10 års perioden. Ett visst uppdämt behov av gallring föreligger. Följs avverkningsförslaget kommer virkesförrådet att öka till ca 6000 m3sk vid 10 års periodens utgång.

En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning med mera och grundar sig således inte på någon exakt mätmetod. Bifogade handlingar utgör således ingen garanti för det skogliga innehållet. Det skall alltid stämmas av, inför en affär av intressenter.

Rättsförhållande

Till fastigheten finns ett digitalt pantbrev om 175.000 kr.

Till Horssjön 1:105, följer andel i ett flertal samfälligheter. Samfällighet Filipstad Horssjön S:1, S:2, S:3,S:4, S:6, S:8, S:9 och S:10 samt FS:5.

Samfälligheterna är i huvudsak del i vägar, vissa vägar saknar arealbestämning. Härtill fornlämning Hyttblecket. Fiskerätt i "alla sjöar", enligt fastighetsregistret. Avser sannolikt sjöarna inom "trakten" Horssjön enligt storskiftet. 

Jakt och fiske

Jakten är fri för ny ägare. Fiskerätt i "alla sjöar", enligt fastighetsregistret. Avser sannolikt sjöarna inom "trakten" Horssjön enligt storskiftet. (vilka sjöar som avses skall klarläggas) 

Taxeringsvärden

OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (typkod 110) 
Mark, totalt värde: 728 000 kr (varav skogsmark 719 000 kr, varav skogsimpediment 9 000 kr).
Taxeringsår: 2020

Villkor för affären

Fastigheten ägs av Karl Erik Jonssons dbo, vilket tecknas av dödsbodelägarna. För en fullgången affär krävs att bouppteckningen är stämplad och godkänd av Skattemyndigheten, så att dödsboet får legal kraft att teckna firma.

I köpekontraktet kommer härför att intagas en klausul under rubriken "villkor för affären".

Friskrivningsklausul

Vidare kommer en så kallad "friskrivningsklausul" att ingå i köpekontraktet. Denna friskriver det säljaren från så kallade dolda fel i fastigheten. Dödsbodelägare har normalt en begränsad kunskap om fastigheter som säljs efter en annan ägare. Varför klausulen är bruklig i dessa sammanhang. Det åligger spekulanter att härför lägga vikt vid undersökning av fastighetens olika delar.

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Skog kan beses när så önskas.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.