Område: Hardemo

Glippsta Västerås 241, Kumla

Kumla / Hardemo
Glippsta Västerås 241
FAKTA
Kommun: Kumla
Objekttyp: Tomt
Pris: 750.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

En dröm för den som söker ett härligt läge att bygga upp något eget på!
En gård med ca 4,1 ha, mindre bostad och ekonomibyggnader.

Avskilt, men inte ensligt läge med sammanhållen areal. Närhet till både Kumla och Hallsberg.

Pia Eriksson

Pia Eriksson


Fastighetsmäklare


0585-262 02
pia@varhulta.com

Erica Persdotter

Erica Persdotter


Registrerad fastighetsmäklare


0585-262 04
erica@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Området

Fastigheten är belägen vid Öjamossen, ca 10 km till både Kumla och Hallsbergs centrum. Fastigheten är omgiven av mossmark och gränsar mot väg i norr, vilket ger ett ostört läge men inte ensligt.

Koordinater: 6551401; 498002

Fastigheten

Arealen är totalt 4,15 ha fördelande över två fastighetsbeteckningar. Ca 1,8 ha är att anse som betesmark, resterande mark mosse och impediment. Betesmarken är högt belägen och sluttar ner mot mossen.

Vid bostaden finns en grävd vattenkälla. Kvalitet okänd. Ytterligare en borrad vattenkälla finns i gränsen mot väg i norr. Ej inkopplad, kvalitet okänd.

El finns inte framdraget.


Inget avlopp finns.

 

Byggnation

Byggnaderna är placerade på fastighetens högsta punkt en bit in från vägen. På fastigheten står ett bostadshus i timmer och trä ca 60 kvm i byggarea. Jordkällare under huset. Att betrakta som en husstomme att bygga på och renovera!

Ekonomibyggnad i form av en ladugård, ca 100 kvm. Byggd i timmer och trä, plåttak, grusat golv.

Mindre förrådsbyggnad i trä, ca 20 kvm.

Rättsförhållanden

Fastigheterna ligger inom Drumlinområde, samrådsområde.


Fastighetsbeteckningar Kumla Glippsta 3:8 och Glippsta 4:2

Det finns ett pantbrev om 75 000 kr. (samintecknat)


Senaste taxering har skett 2020. Taxeringskod 110 (obebyggd lantbruksfastighet, samtaxerad)
Taxeringsvärde mark 41 000 kr. Byggnader otaxerade.

 

Försäljningsinformation

Visning
Åker och skog kan ses när så önskas.

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.
Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.
Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.
Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.
Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.
Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.
Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.


Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.