Område: Örebro - Gällersta - Hidingsta

Gällersta-Ökna 340, Örebro

Örebro / Örebro - Gällersta - Hidingsta
Gällersta-Ökna 340
FAKTA
Kommun: Örebro
Objekttyp: Boendegård
Pris: 3.950.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Vi har nöjet att till försäljning utbjuda tre fastigheter i Gällersta-Ökna, 18,4 ha med såväl åker som skog. Bostad i 1 1/2 plan, väl byggt, väl hållen och inte moderniserad. Tre rum och kök. Inredningsbar vind. Ladugård från 1950-talet med plats för såväl nötdjur som häst, vidbyggd loge.

Vår säljare har bebott denna sin släktgård sedan början av 1980-talet och finner nu att tiden är inne för annat boende. Gården utbjuds, med tillträde när vår säljare funnit annat lämpligt boende.

Åkermarken om 9 ha, brukas av invidboende lantbrukare med muntligt avtal och upphör efter skörd 2023.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

Erica Persdotter

Erica Persdotter


Registrerad fastighetsmäklare


0585-262 04
erica@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Området

Gällersta-Hidingsta, och området häromkring, präglas av den sjösänkning som gjort möjligt att bruka jorden i centrala Närke. I söder av ägorna ligger Kvismare kanal, som är avgörande för odlingsmöjligheterna i området.

Området ligger centralt i förhållande till arbetsintensiva orter och fram till gårdens uppfart är vägen asfalterad.

Till närmast förskola Fridhem i Hidingsta, en friskola är det 4 km. Till närmaste skola i Almbro är det 5 km.

Kumla och Örebro nås inom 15 minuter. 

Adress: Gällersta-Ökna 340
705 94 Örebro

Koordinater x 6562968 y 518013

Arealer

Areal
Den totala arealen i de tre fastigheter som säljs uppgår till cirka 18,4. 

Gällersta-Ökna 1:8, 12 ha. Fördelat på 3 skiften.

Gällersta-Ökna 5:9, 4,5 ha. Fördelat på 3 skiften.

Gällersta-Ökna 5:26 1,9 ha. Ligger i ett skifte.

Fastigheterna säljs främst tillsammans men bjuder möjlighet och ekonomi förutsättningar, kan de säljas var för sig.

Åker
Åkermarken uppgår till totalt 9 ha. Jordarterna varierar över fastigheterna, och bjuder både mullhaltig leror, till lättare jordar. Inte sällan med sten i dagen, det som så är signifikativt för bygden.

Skog
Arealen skog uppgår enligt taxeringen till 6 ha, fördelad på ett par områden. En inventering har gjorts i samband med försäljningen, den redovisas separat.

Betesmark
Enligt taxeringen uppgår betesmarken till 2 ha. Främst ett skifte i sydöst samt invid gårdskärnan.

Övrig mark
2 ha, en välskött trädgårdstomt med grönytor, häckar och löv- och fruktträd. Gårdsplan runt ekonomibyggnaderna samt väg.

 

Bostadsbyggnad

Bostaden är högt belägen och vilar sannolikt på berget. Huset är uppfört i timmer med brädfodrad och läktad fasad. Det vilar på torpargrund med huggen granitsockel. Byggåret kan härledas till senare delen av 1800-talet. Enligt taxeringen 63 kvm boarea, härtill den oinredda vinden och köksentrén.

Flaggfönster, såväl 2-glas kopplade som enkla fönster med innanfönster. Taket belagt med tvåkupigt lertegel. Veranda mot väster och groventré mot söder.

Huset är byggt i 1 1/2 plan. Det innehåller på nedre våningen tre rum och kök. Övre våningen har aldrig inretts utan är en kallvind. Fullt möjlig att inreda. Något avlopp har inte dragits in, förutom gråvatten till en brunn öster om huset. Endast kallvatten finns och detta i köket. 

Från verandan i väster, finns en mindre hall, med garderob och trappa upp till vinden. 

Mot norr, två rum, mot sydväst ett rum. Köket ligger i sydöst. Inredningen är funktionell men enkel. Fungerande vedspis, elspis med ugn, kyl och frys.

Huset är mycket välbyggt och bjuder den byggnadsvårdande ägaren mycket glädje. Flera eldstäder finns, dock har endast köksspisen använts under senare år. Skorstenen renoverad under senare år.

Ekonomibyggnader

Djurstall och loge
Gårdens ladugård uppfördes på 1950-talet. Den mäter invändigt 9,5 m x 13,5 m, med en takhöjd av 2,5 m.

Friskt innertak. Skulle fribärande takstolar och hiss. Stallväggarna murade i cementhålsten, överbyggnad i trä. Taket belagt med eternit. 

Ladugården avsett för uppbundna nötkreatur. En del av inredningen finns kvar. Vidare, så kallat mjölkrum med vattenanläggning, såsom pump och hydrofor.

I förlängningen av ladugården och i vinkel till denna finns, loge, trösksloge /för den som vet vad det är/, vagnslider, magasin i övre plan. Vinkeldelen är äldre än ladugården. Den är uppförd i timmer och trä. Taket belagt med eternit.

Som kuriosa kan berättas att ladugården kostade 8.000 kr att bygga på 50-talet. Säg, var det bättre förr?

Magasin/garage
Invid bostaden finns en äldre byggnad i timmer. Innehåller magasin på övre plan längst i öster. Förråd på mitten och garage i väster.

Vedbod och jordkällare, finns självklart också.

Rättsförhållanden

Taxeringsvärde
Typkod 120, bebyggd lantbruksenhet år 2023.

Totalt värde: 2.897.000 kr, varav ekonomibyggnader 345 000 kr,
åkermark 920.000 kr,, betesmark 108.000 kr, och skogsmark 441.000 kr.

Servitut
Ledningsrätt bredband, Last 1880-2558 - 2, 2012-09-06
Ledningsrätt avloppsledningar mm, Last 1880-2558 - 1, 2012-09-06
Ledningsrätt vatten, Last 1880K-97/537 - 1, 1997-08-22
Ledningsrätt starkström, Last 1880K-92/562 - 1
Över markerna söder om gårdskärnan, ligger den kommunala vattenledningen. 

Samfälligheter
Samfällighet ÖRBRO GÄLLERSTA-ÖKNA S:1, väg
Samfällighet ÖREBRO GÄLLERSTA-ÖKNA S:3, väg
Samfällighet ÖREBRO GÄLLERSTA-ÖKNA S:6, gemensam ängsmark
Samfällighet ÖREBRO GÄLLERSTA-ÖKNA S:7, väg
Samfällighet ÖREBRO GÄLLERSTA-ÖKNA S:12, väg

Gemensamhetsanläggningar
Örebro Gällersta-Ökna GA:7
Örebro Gällersta-Ökna GA:9
Örebro Gällersta-Ökna GA:11
Örebro Gällersta-Ökna GA:13

Fornlämning
Akt: L1982:9451 Registrerat: 2006-10-08. Ett gravfält ute "på ängarna", se karta.

Pantbrev
Ett skriftligt pantbrev om 3000 kr finns. 

Lagfaren ägare
Karl-Erik Andersson
Gällersta-Ökna 340
705 94 Örebro

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog kan ses när så önskas.

Visningsdagar beslutas i samråd med säljaren. Visning före fastställd första visningsdag undanbedes.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Kalkyl
För den köpare som vanligtvis inte arbetar med företags- och lantbruksekonomi eller tidigare är ägare till en jordbrukstaxerad fastighet kan sägas, att en boendekalkyl för villa, skiljer sig avsevärt från företagsekonomin. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse, gärna under 2023. Säljaren har dock att finna lämpligt boende innan flytt.

 

Inventarier och städning

På fastigheten finns en del inventarier, som med fördel kan genom köp överlåtas till en tillträdare. Någon städning av fastigheten utöver så kallad flyttstädning av bostaden, kommer inte att göras.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.