Område: Åmmelången

Baggfallet, Skuru, 1:42, Askersund

Askersund / Åmmelången
Baggfallet, Skuru, 1:42
FAKTA
Kommun: Askersund
Objekttyp: Tomt
Tomtarea: 2519 Kvm
(Fastighetsregistret)
Pris: 325.000 kr

Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Vi utbjuder till försäljning en tomt på 2.519 kvm. Vackert belägen öster om sjön, i ett skogsparti.
Väg fram till tomten och del i vägsamfällighet.

Per-Anders Andersson

Per-Anders Andersson


Fastighetsmäklare


0585-262 01
per-anders@varhulta.com

FASTIGHETSUPPGIFTER
DOKUMENT
HITTA
BILDER

Åmmelången området

Området runt Åmmelången är mycket tilltalande och vackert. Sjön sträcker sig över flera kilometer, men inlopp i norr från sjöar och bäckar. I söder övergång till Vättern, vid Åmmeberg. 

I Åmmeberg, finns butik, golfbana så nära "seaside" man kan komma. 

Området präglas av skog med insprängda åkerskiften och hagmarker. Området är "levande" med jord- och skogsbruk, såväl fritids- som permanentboende.

Fastigheten

Stimmerkulla 1:42, ligger i Skuru längs sjön Åmmelångens östra sida. 

Namnet har fastigheten fått från sin stamfastighet som ligger just i byn Stimmerkulla. Bröderna Blom, lät från stammen avstycka var sin tomt, för framtida byggnation.

Runt omkring tomten finns såväl permanent boende som fritidsboenden. Sjön Åmmelången ligger cirka 150 meter från tomterna, de bjuder dock ingen sjöutsikt. Däremot finns både bad- och fiskemöjligheter i sjön.

Tomten består i huvudsak av hagmark med en del uppvuxna träd. Längs söder sida löper en mindre grusväg. Tomtn är relativt plan. Varför byggmöjligheterana fysiskt kan anses som bra. 

 

 

Rättsförhållande

Lagfaren ägare Ellert Blom

Taxeringsvärde: Typkod 210 (tomtmark till helårsbostad). Mark 57.000 kr år 2021.

Del i gemensamhetsanläggningar Askersund Stimmerkulla GA:1 och Skuru GA:1, avser vägar. (underhåll av väg är förknippat med kostnader, statliga och kommunala bidrag, bidrar dock till kostnaderna).

Bygglov. Trots att fastigheten är taxerad som tomtmark till helårsbostad, så föreligger inget permanent bygglov, utan detta bör sökas av köparen för det ändamål man har för tomten. Givetvis är säljaren beredd att ta in ett villkor i köpekontraktet, där köparen prövar möjligheten att erhålla förhandsbesked för byggnation, om köparen önskar detta.

Vägbeskrivning

Från riksväg 50 mellan Askersund och Åsbro, tag av vid avfart Ingelsby. Åk längs väg 582, tag av vid skyltning Stimmerkulla. Följ vägen söderut, tag inte av vid nästa Stimmerkulla skylt, utan åk ett par kilometer till skylten Baggfallet.

Sväng in mot Baggfallet, håll vänster i följande vägkorsningar och tomten återfinns längs vägen.

Koordinater: X 6529396 Y 500232

Försäljningens gång

Visning

Visning sker efter överenskommelse med gårdsmäklare vid Värhulta. Då fastigheten är obebyggd, är intressenter välkomna när som helst.

 

Undersökningsplikt
Som köparen har man enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, rättsförhållanden, sotarprotokoll etc.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig.

Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

 

Budgivning
Föreligger fler intressenter till begärt pris, kan säljaren besluta sig för att genom budgivning utse köpare. Säljaren beslutar om det blir budgivning och även vilka som bjuds in till budgivningen.

Inför en budgivning skall den som bjuds in att delta ha läst och godkänt köpekontraktet med dess bilagor, som erhålles via mäklaren. Härtill ha full finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen.

Budgivningen sker vanligtvis, på en utsatt dag och tid, och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. I samband med budgivning, erhåller varje budgivare information om lagda bud.

Önskar en intressent lägga bud under begärt pris, så antecknas det men leder inte till att en budgivning startar. Budet meddelas givetvis uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Köpare och säljare erhåller efter avslutad affär budgivningslista, där samtliga bud och budgivare redovisas.

 

Handpenning
Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger villkor för köpets fullbordan vid köpekontraktets tecknande, sätts handpenningen in på ett klientmedelskonto hos ansvarig mäklare, intill det att villkoren uppfyllts.

 

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

Medlemmar i Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.
Registrerad hos Fastighetsmäklareinspektionen.