5 ha gård i vackra Västernärke


Läs mer ▼
OBJEKTSBESKRIVNINGALLA BILDER

Lekeberg / Vackra Västernärke


FAKTA
Kommun:
Lekeberg
Område: Vackra Västernärke
Åkermark: 4 Ha
Skogsmark: 1 Ha
Biarea: 61 Kvm
Boarea: 57 Kvm

Visning:
Visningar efter överenskommelse. Kontakta mäklaren.

Välkommen till , Vackra Västernärke

Högt belägen, med utsikten över Kräcklingedalen, ligger Hagaberg. En gård med cirka 5 ha, i huvudsak åkermark, trädgårdstomt och något skogsmark.
Bostadshus i 1 1/2 plan, cirka 100 kvm. Enkla ekonomibyggnader.

Beläget och vägbeskrivning

Hagaberg Kräcklinge, eller Lekeberg Kräcklinge 4:11, är högt belägen i en mycket vacker dalgång. Dalen kallas i folkmun, "Lilla Kanan", tack vare sin bördighet. Området var en gång i tiden sjöbotten.

Hagaberg, ligger högt och med vid utsikt mot öster och sydöst. Någon kilometer norr om Kräcklinge kyrka.

Från gamla E 18 väster om Örebro, tag av väster om Örebro flygplats, vid Sannakroa. Åk 7 km, sväng söderut vid skylt Kräcklinge. Åk sedan några hundra meter, och en mindre, näst intill "osynlig" väg på höger hand för dig in på fastigheten.

Avstånd till Örebro, cirka 21 km, Fjugesta 8 och Kumla 18 km.

 

Areal

Kräcklinge 4:11, mäter enligt fastighetsboken 5.3 ha. Större delen åkermark, knappt 4 ha. Mindre skogsparti, med väg och stenmurar. Trädgårdstomt.

På fastigheten bedrevs under förra seklet trädgårds- och grönsaksodling.

Jordarterna är i huvudsak lätta. Sand är dominerande.

Arealen brukas idag av invidboende lantbrukare, på ett muntligt avtal. Vilket upphör under hösten 2020.

Inga stödrätter följer i affären, de tillhör arrendatorn. Sökta EU-bidrag för 2020, tillfaller arrendatorn.

 

 

Bostad

På fastigheten finns uppfört tre byggnader.

Bostad i 1 1/2 plan, delvis med källare. Byggt i timmer och trä, med fasaden klädd med eternit och taket belagt med plåt.

Huset är uppfört under första delen av förra seklet, härefter tillbyggt mot norr. 

På neder våningen, från söder, inbyggt trapphus. Två rum mot väster. Stort kök, med enkelt utrustat. Vedspis. Mot norr, groventré, stort dusch och wc-rum. Under den norra delen, källare. I övrigt torpargrund. I källaren ryms vattenanläggning. 

På övre våningen, finns hall mot söder, två sovrum samt flera så kallade kattvindar. Övre plan har låg takhöjd. Enligt mätning så är nedre våningen 63 kvm och övre 31. Härtill källare och kattvindar.

Huset har en bra stomme, ligger högt, något fukt i källaren. I övrigt förefaller golv etc. rakt. Hygglig rumsdisposition med relativt stort kök och tilltaget våtutrymme. Det är dock i behov av "kosmetologisk" behandling och uppdatering av vitvaror, centralvärme etc. Huset är "inrökt".

 

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns två ekonomibyggnader, båda av äldre datum och till skicket svaga.

Ladugård, med vidbyggd loge och tillbyggnationer för ved och strå. Träbyggnad i timmer och trä. Taket belagt med plåt.

Förrådsbyggnad i timmer och trä. Innehåller hönshus, förråd. En trappa upp magasinsvåning.

Mindre träbyggnad.

Vatten och avlopp

Fastigheten har gemensam vattentäkt, från brunn på egen mark, med invidliggande fastighet. Ett avtal finns upprättat gällande skötsel, byte av ledningar och hur kostnader fördelas.

Avloppet är kopplat till en trekammarbrunn. Givetvis finns avrinning från tredje kammaren, men hur ledning, eller eventuell infiltration ser ut är obekant för säljarna. 

Skorstenen kommer att provtryckas i juni månad av sotare.

 

Väg

Över fastigheten, löper en mindre grusväg. Den ägs gemensamt av de fyra fastigheterna längs vägen. Den har två in/utfarter. Kostnader för vägen fördelas mellan de som brukar densamma.

Servitut

Nyttjanderätt, Last
5, 2019-03-22

Nyttjanderätt, Last
4, 2019-02-18

Ledningsratt starkström, Last
1880-91/87 - 1

Avtalsservitut, Förmån
1814IM-01/22130 - 1

Taxeringsvärden

BEBYGGD LANTBRUKSENHET. (120) (120)
Byggnad, värde: 285 000 kr
Mark, värde: 120 000 kr
Åkermark, värde: 318 000 kr
Skogsmark, värde: 96 000 kr
Summavärde: 883 000 kr

Taxeringsår: 2017
Byggår: 1918
Värdeår: 1929

Ekonomibyggnadskategori:
(11) Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980 ekonomibyggnader (60)

Friskrivningsklausul

Fastigheten ägs idag av Sven Börje Nilssons dbo.

Med anledning av dödsbodelägarnas brist på egen erfarenhet, då ingen bott på fastigheten, kommer en klausul där dödsboet friskriver sig från ansvar för dolda fel i fastigheten. Härför uppmanas varje intressent, att noggrant undersöka fastigheten. Gärna med sakkunnig hjälp, om så erfordras.

Likaledes, saknas kunskap om kostnader för drift. Varför en energideklaration, inte kommer att följa affären. 

Försäljningens gång

Undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om t.ex. byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång, planbestämmelser, sotarprotokoll etc. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom  om det skick vari fastigheten befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning kan således inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19, utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar.

 

Handpenning

Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenning insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts.

 

Tillträde

Efter överenskommelse, "ju tidigare desto bättre".

 

Visning

Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för gårdsmäklare Värhulta. Vid visningen beses fastighetens byggnader vilka inte är tillgängliga för intressenter på annan tid. Åker och skog må beses när så önskas.

 

Budgivning

Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för genomläsning före budgivningen.

Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning.

Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen, så länge inte en inbjudan skett till budgivning för att skilja spekulanter åt.

 

Denna beskrivning har upprättats på säljarens uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren.

DOKUMENT

Intresseanmälan

Samtliga fält är obligatoriska

Jag har läst och godkänner Värhulta Gårdsmäklares Integritetspolicy

Denna sida är skyddad av reCAPTCHA. Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Ansvarig Mäklare

Per-Anders Andersson
Per-Anders Andersson
Fastighetsmäklare
Pia Eriksson
Pia Eriksson
Fastighetsmäklare